Tisk

Ústnost jednání

I. Řízení před rozhodci je zásadně neveřejné (§ 19 odst. 3 zákona o rozhodčím řízení).  I když se strany ve smyslu ustanovení § 19 odst. 3 zákona o rozhodčím řízení, věta druhá nedohodly jinak, nezakládá absence ústního jednání v rozhodčím řízení bez dalšího důvod pro zrušení rozhodčího nálezu ve smyslu ustanovení § 31 písm. e) zákona o rozhodčím řízení.

II. Pravidla takto buď obligatorně (u stálých rozhodčích soudů, kterým to přikazuje zákon), nebo fakultativně (u arbitrážních center) přijatá a zveřejněná, je třeba považovat za všeobecné obchodní podmínky ve smyslu ust. § 273 odst. 1 obch. zák., a stálé rozhodčí soudy a arbitrážní centra (či autorizované rozhodce) za odborné nebo (minimálně) za zájmové organizace ve smyslu téhož ustanovení. Z výše uvedených důvodů může být ústní jednání vyloučeno i ve statutech a řádech, popř. jinak označených pravidlech rozhodčího řízení, na jejichž aplikaci strany v rozhodčí doložce odkázaly.

Rozhodčí nález Rozhodčího soudu při IAL SE ze dne 22. října 2009, sp. zn. 222/2009

Kontakt


Pokud máte jakýkoli dotaz, můžete nám zavolat nebo napsat:

tel.:   224 241 319
fax.: 224 281 226

podatelna@rozhodcisoud.net