Tisk

Dotazy

1. Kolik rozhodců bude spor rozhodovat?
Pokud není v rozhodčí smlouvě určeno jinak, rozhodují spory tři rozhodci - rozhodčí senát. Pokud chcete, aby spor rozhodoval jeden rozhodce, je třeba se na tom v rozhodčí smlouvě dohodnout.

2. Kdo rozhodce jmenuje?
Je-li rozhodčí doložkou založena pravomoc Rozhodčího soudu při IAL SE a není-li v rozhodčí smlouvě určeno jinak, jmenuje každá strana z nabídnutého seznamu jednoho rozhodce. Ti pak volí předsedajícího rozhodce.

Každá ze stran však může požádat předsedu Rozhodčího soudu, aby určil rozhodce za ni.  Pokud má spor rozhodnout jediný rozhodce, bude vybrán ze seznamu předsedou Rozhodčího soudu. Strany však mohou určit konkrétního rozhodce přímo v rozhodčí smlouvě.


3. Bude se v rámci rozhodčího řízení konat tzv. ústní jednání?
Při rozhodování obvykle berou strany v potaz, jaký typ sporu může vzniknout. Pokud se jedná o klasické spory z neuhrazených faktur či uznání dluhu, je žádoucí, aby se ústní jednání nekonalo. Jako takové řízení prodlužuje, zvyšuje jeho nákladnost a může se jevit jako nadbytečné.

Pozor! Je-li však účastníkem řízení spotřebitel, koná se ústní jednání vždy, nedohodnou-li se účastníci řízení jinak.


4. Má mít rozhodčí nález odůvodnění?
Rozhodčí nález nemusí obsahovat odůvodnění, pokud se na tom strany dohodly. K jeho vyloučení je třeba výslovný projev vůle stran rozhodčí smlouvy.

Není třeba mít odůvodnění, pokud jde o rozhodčí nález vydaný v případě tzv. bagatelního sporu.

Pozor! Je-li účastníkem řízení spotřebitel, musí rozhodčí nález obsahovat alespoň stručné odůvodnění základních otázek rozhodčího řízení.


5. Pověříte rozhodce k rozhodnutí na základě zásad spravedlnosti?
Tento akt znamená, že rozhodce se odchýlí od hmotného práva v případě, kdy jej považuje za nespravedlivé.  K rozhodnutí na základě zásad spravedlnosti je třeba výslovné zmocnění rozhodce (rozhodčího senátu).

Ten může rozhodnout dle zásad spravedlnosti pouze tehdy, jestliže jej k tomu strany výslovně pověřily a jestliže to připouští zákon. Strany sporu to mohou udělat i v průběhu rozhodčího řízení. Pověření nelze odvolat.

Pozor! Ve spotřebitelských sporech nelze rozhodovat podle zásad spravedlnosti. Pověření k rozhodnutí sporu podle zásad spravedlnosti učiněné v rozhodčí smlouvě či v průběhu rozhodčího řízení je v případě spotřebitelského sporu vůči rozhodcům neúčinné. Rozhodci postupují podle jasných ustanovení zákona na ochranu spotřebitele.


Další otázky
Pokud si nejste jisti výběrem rozhodčí doložky, neváhejte nás kontaktovat na podatelna@rozhodcisoud.net či telefonicky na +420 224 241 319.

Kontakt


Pokud máte jakýkoli dotaz, můžete nám zavolat nebo napsat:

tel.:   224 241 319
fax.: 224 281 226

podatelna@rozhodcisoud.net

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili.