Tisk

Povinnosti

  • Rozhodce je zapsán v seznamu rozhodců. Seznam vede tajemník Rozhodčího soudu a je veřejně přístupný v sídle Rozhodčího soudu a jeho pobočkách. Seznam je zveřejněn v Obchodním věstníku Slovenské republiky a Obchodním věstníku České republiky.
  • Ve své funkci je nezávislý a nestranný. O veškerých skutečnostech, které se dozví během výkonu své funkce a v souvislosti s ním, je povinný zachovávat mlčenlivost (nebyl-li této povinnosti zproštěn).
  • Samostatným rozhodcem anebo předsedou rozhodčího senátu může být jen rozhodce s vysokoškolským právnickým vzděláním (nebo s vyšším odborným či středoškolským vzděláním, ale s dostatečnou odbornou praxí v oboru). Rozhodce může být i členem rozhodčího senátu.
  • Je povinnen postupovat v rozhodčím řízení nestranně a nezávisle, přitom se řídí statutem, jednacím řádem Rozhodčího soudu a zákony rozhodného práva pro rozhodčí řízení.
  • Vystupuje profesionálně. Dbá o svůj odborný růst a systematickým vzděláváním si zvyšuje profesionální vědomosti a dovednosti, a to zejména vzdělávacími akcemi pořádanými Rozhodčím soudem a dalšími institucemi.
  • V řízení postupuje tak, aby se vyhnul střetu zájmů a nezneužil svého postavení k osobnímu prospěchu ani ku prospěchu třetích osob.
  • Rozhodce dodržuje všeobecná morální pravidla. Při své činnosti se řídí zásadami dobrých mravů, jedná tak, aby zachoval čest a důstojnost rozhodčího řízení, Rozhodčího soudu i svou dobrou pověst. 
  • Při své činnosti je politicky nestranný.
  • Zde je ke stažení etický kodex...
Kontakt


Pokud máte jakýkoli dotaz, můžete nám zavolat nebo napsat:

tel.:   224 241 319
fax.: 224 281 226

podatelna@rozhodcisoud.net

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili.