Tisk

Základní pojmy

Rozhodčí řízení je podobné soudnímu s tím rozdílem, že spor nerozhoduje soudce (tedy osoba stanovená státem), ale rozhodce (tj. osoba, na níž se sporné strany dohodly). Takové řízení je rychlejší (proti rozhodnutí není přípustné odvolání), levnější a z těchto důvodů i efektivnější.

 

Co je rozhodčí řízení
Rozhodčí řízení přenáší rozhodování o právních sporech mezi účastníky na rozhodce, kteří rozhodují bez zbytečných formalit vydáním rozhodčího nálezu. To je rozhodnutí postavené na úroveň rozsudku (tj. rozhodnutí státního soudu). Na základě tohoto nálezu lze dát prohranou stranu na exekuci, při jejím nařízení se pak postupuje stejně jako u státního soudu.Ten je konečným rozhodnutím (nelze jej napadnout odvoláním), které je podkladem pro následné nařízení exekuce soudem.

Výhodou rozhodčího řízení je jeho rychlost a okamžitá vykonatelnost. Oproti soudnímu řízení jsou zde srovnatelné přímé náklady, které je však třeba porovnávat s nepřímými náklady pro případ zdlouhavého a zatěžujícího soudního řízení před obecnými soudy. Rozhodčí řízení bývalo typické pro obchodní spory, poslední vývoj (např. v EU) však vede k tomu, že je využíváno i pro spory spotřebitelské nebo spory ryze občanskoprávní povahy.
 
Účastníci rozhodčího řízení
Mohou být jak fyzické nebo právnické osoby (typicky společnost s ručením omezeným, akciová společnost, ale i společenství vlastníků jednotek apod.). Lhostejno, zda se jedná o podnikatele či spotřebitele.

Rozhodčí smlouva
Základem rozhodčího řízení je platná smlouva o rozhodci nebo rozhodčí doložka uzavřená oběma stranami. Může být součástí právě uzavírané smlouvy nebo může být uzavřena dodatečně až po vzniku sporu a může se týkat jen určitého sporu (smlouva o rozhodci).

Rozhodčí smlouva je závazná i pro nástupce stran, jestliže to v ní není výslovně vyloučeno. Může se týkat jen určitého okruhu právních vztahů. Jde o spory majetkové (ne spory vzniklé v souvislosti s výkonem rozhodnutí nebo incidenčních sporů), ohledně kterých mohou účastníci uzavřít smír. Smlouva musí být uzavřena písemně.

Rozhodčí nález
Prostřednictvím rozhodců získáte rozhodčí nález – ten je postaven na úroveň soudního rozhodnutí a je exekučně vykonatelný. Na jeho základě tedy můžete prostřednictvím exekutora dlužníkovi zabavit majetek a použít ho k uspokojení pohledávek.
 
Rozhodce
V každém rozhodčím řízení si můžete vybrat rozhodce bez omezení. Z důvodu garance profesionality je vhodné zvolit si osoby s právní praxí nebo ekonomy s bohatou praktickou zkušeností z oblasti obchodního a občanského práva, a to i v mezinárodním kontextu.

Rozhodčí soud při IAL SE má proto ve svých řadách odborníky s bohatou právní erudicí, kteří Vám poskytnou nejkvalitnější možnou arbitráž, jakou lze na českém a slovenském arbitrážním trhu zajistit.
 
Exekuce
Exekuce neboli vykonávací řízení je nucený výkon exekučního titulu. Tím je např. vykonatelné rozhodnutí soudu, vykonatelný rozhodčí nález, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, exekutorský zápis, vykonatelné rozhodnutí orgánu státní správy a územní samosprávy, nebo jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon.

Na základě rozhodčího nálezu můžete dlužníkovi zabavit majetek a použít ho k uspokojení pohledávek - tedy provést exekuci.
Kontakt


Pokud máte jakýkoli dotaz, můžete nám zavolat nebo napsat:

tel.:   224 241 319
fax.: 224 281 226

podatelna@rozhodcisoud.net

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili.