Tisk

Mlčenlivost

Mlčenlivost rozhodce

Není porušením mlčenlivosti ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení, jakož i neveřejnosti řízení ve smyslu § 19 odst. 3 zákona o rozhodčím řízení, věta druhá, pokud rozhodce sdělí skutečnosti, u nichž je vázán mlčenlivostí, resp. pro něž je zřízen princip neveřejnosti řízení, pracovníku stálého rozhodčího soudu, resp. arbitrážního centra, a to v rozsahu nezbytném k administrativnímu a technickému zajištění rozhodčího řízení. To vše za předpokladu, že dotčený pracovník je smluvně vázán mlčenlivostí o skutečnostech, jež se dozvěděl v souvislosti s výkonem své pracovní pozice.

Rozhodčí nález Rozhodčího soudu při IAL SE ze dne 10. ledna 2010, sp. zn. 8/2010


Mlčenlivost rozhodce

I. Tzv. zpravodajská licence ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 obč. zák., nemůže prolomit povinnost rozhodce zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem funkce rozhodce, pokud nebyli této povinnosti zproštěni (§ 6 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení). Tzv. zpravodajskou licencí rovněž nemůže být porušen základní princip rozhodčího řízení, a to neveřejnost (§ 19 odst. 3 zákona o rozhodčím řízení).

II. Rozhodce nelze v řízení o zrušení rozhodčího nálezu dle § 31 zákona o rozhodčím řízení vyslýchat jako svědka.

Rozhodčí nález Rozhodčího soudu při IAL SE ze dne 26. října 2009, sp. zn. 224/2009

Kontakt


Pokud máte jakýkoli dotaz, můžete nám zavolat nebo napsat:

tel.:   224 241 319
fax.: 224 281 226

podatelna@rozhodcisoud.net